streda 24. mája 2017

EU: Odporúčania pre Slovensko
Európska komisia každoročne prostredníctvom Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch a prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní. Tie by mali členské štáty v záujme zvyšovania vlastnej konkurencieschopnosti premietnuť do praxe v priebehu nasledujúcich 12-18 mesiacov.

Jarná hospodárska prognóza Európskej komisie potvrdila, že Slovensko je vo veľmi dobrej makroekonomickej kondícií. V tomto a budúcom roku nás čaká rast HDP nad 3%, koncom budúceho roku by mala miera nezamestnanosti klesnúť pod 8% a zároveň pokračuje aj konsolidácia verejných financií. V budúcom roku EK očakáva, že Slovensko bude hospodáriť s deficitom 0,6 percenta HDP a dlh sa dostane pod 50% HDP.

V tomto roku sa odporúčania adresované Slovensku týkajú udržateľnosti verejných financií, politík zamestnanosti a vzdelávania a kvality podnikateľského prostredia a verejnej správy:


• V oblasti verejných financií Európska komisia odporúča Slovensku posilniť konsolidáciu a zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s požiadavkami Paktu rastu a stability a zároveň navrhuje zlepšiť efektívnosť výdavkov na zdravotníctvo o.i. aj implementáciou projektu Hodnota za peniaze.

• V oblasti politík zamestnanosti a vzdelávania EK odporúča Slovensku zvýšiť úsilie v aktívnych opatreniach trhu práce za účelom zníženia počtu dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom individualizovaných služieb zamestnanosti a cielených školení; zabezpečiť väčšiu účasť žien na trhu práce aj prostredníctvom rozširovania dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania ako aj inkluzívnosť školstva hlavne v oblasti začlenenia rómskych detí do hlavného vzdelávacieho prúdu.

• Kvalita podnikateľského prostredia a verejnej správy je treťou oblasťou, kde EK odporúča reformy. Ide najmä o zvýšenie úrovne hospodárskej súťaže a transparentnosti vo verejnom obstarávaní, prijatie opatrení na zníženie administratívnej a regulačnej záťaže, zníženie dĺžky súdnych konaní či ráznejšie zakročenie proti korupcií, ktorá bráni efektívnemu využívaniu verejných prostriedkov a deformuje hospodársku súťaž.