streda 11. októbra 2017

e-Government: Slovensko sa pripojilo k tzv. Tallinnskej deklarácii 
V hlavnom meste Estónska, ktoré práve predsedá Rade EÚ, tento dokument podpísali zástupcovia z 32 európskych krajín.  

Tallinnská deklarácia je ďalším krokom v napĺňaní Akčného plánu pre e-Government na roky 2016 – 2020 po záveroch Rady Európy pripravených a schválených počas slovenského predsedníctva. Deklarácia pripravovaná estónskym predsedníctvom od začiatku svojho mandátu v júli 2017 prináša víziu pre digitálnu Európu vychádzajúcu z reálne dosiahnutých výsledkov únie za posledných 10 rokov. Jej signatári sa zaväzujú napĺňať niekoľko cieľov.

Digital by default – zabezpečiť, aby občania a podnikatelia mohli s verejnou správou komunikovať elektronicky, mali kvalitnú používateľskú skúsenosť a boli na to pripravení.

Jedenkrát a dosť – implementovať tento princíp pre kľúčové verejné elektronické služby.

Dôveryhodnosť a bezpečnosť – dbať na zohľadňovanie informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia pri IKT riešeniach v oblasti verejných služieb a verejnej správy; zvyšovať využívanie elektronických občianskych preukazov, spraviť ich používateľsky prístupnejšie, obzvlášť vhodnejšie pre mobilné platformy.

Otvorenosť a transparentnosť – umožniť občanom a podnikateľom lepšie spravovať svoje osobné údaje v držbe orgánov verejnej správy.

Interoperabilita – vypracovať národný rámec interoperability založený na európskom rámci interoperability (EIF).

Horizontálne politické kroky – zvyšovať digitálne zručnosti zamestnancov verejnej správy na všetkých úrovniach; rozširovať a prehlbovať využívanie údajov a analýz (vrátane big data); zdieľať s inými dobré postupy a úspešné domáce riešenia v oblasti eGovernmentu; urýchliť digitálnu transformáciu na všetkých úrovniach vlády a zabezpečiť na to primerané finančné zdroje; venovať zdroje na rýchlejšie experimentovanie so vznikajúcimi IKT v rámci verejnej správy, a to aj ponukou „testovacích miest“ pre výskumných pracovníkov a firmy.

Pokroky v plnení cieľov v jednotlivých krajinách bude každoročne prezentovať Riadiaca rada e-Governmentu. Vyhodnotenie plnenia deklarácie po roku od jej schválenia prinesie Rakúsko, ktoré bude predsedajúcou krajinou Rady EÚ na jeseň 2018.

Ministri členských krajín EÚ sa na osobitnom zasadnutí s ministrami krajín východného partnerstva zároveň dohodli na intenzívnej spolupráci s krajinami tohto partnerstva v oblasti digitálnej ekonomiky s cieľom urýchliť ich štrukturálne reformy a postupné zbližovanie s EÚ.