streda 11. októbra 2017

SR: Naposledy zbankrotovalo 1.940 občanov 
V treťom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených historicky najviac osobných bankrotov. Ide o prvý štvrťrok, v ktorom sa odrazila novelizácie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

Podľa údajov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v tomto roku do konca septembra zbankrotovalo celkom 2.775 obyvateľov Slovenska. Pri medziročnom porovnaní, kedy pred rokom zbankrotovalo iba 181 ľudí, je to až o 972% viac! Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, teraz tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia. „Podiel fyzický osôb – podnikateľov na celkovom počte osobných bankrotov v treťom štvrťroku 2017 predstavuje však iba 3,76%, príčina nárastu počtu bankrotov do rekordných čísel spočíva predovšetkým v uľahčení podmienok osobného bankrotu“, dodáva Jana Marková.

Až 99,54% osobných bankrotov v treťom štvrťroku t.r. prebiehalo podľa právnych predpisov platných od 1. marca 2017. Oddlženie formou konkurzu využilo 1.922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov. Z celkového počtu osobných bankrotov pripadlo 1.215 na mužov a 725 na ženy. Najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Takmer 8% dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji (514) a Žilinskom kraji (382), najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji (v oboch rovnako 132).

CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2008. Do analýzy vstupovali údaje o fyzických osobách, ktoré sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci buď formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Do štatistiky počtu vyhlásených osobných bankrotov boli zahrnuté aj rozhodnutia súdov o vyhlásení konkurzu v treťom štvrťroku, avšak ešte podľa pôvodnej právnej úpravy, nakoľko návrhy na osobný bankrot boli podané pred dátumom nadobudnutia účinnosti novely zákona.