pondelok 9. októbra 2017

Smart City: Prvé výzvy na Slovensku
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal prvé výzvy zamerané na podporu experimentálneho vývoja pre Smart City formou verejno-súkromného partnerstva. 

Prvé dve výzvy zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta. Výsledkom podporeného projektu nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho mesta, pričom uchádzač o grant musí preukázať, že má predbežnú dohodu so samosprávou o testovaní produktu. Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, nie pre start-upy, keďže účelom je poskytnúť zdroje na finalizáciu vývoja, nie na celý vývoj. Do dňa vyhlásenia výzvy už musí mať žiadateľ v obchodnom registri zapísanú vývojovú činnosť, čím sa má zabrániť, aby sa o podporu uchádzali účelovo vzniknuté firmy.

Projekty budú hodnotiť medzinárodní hodnotitelia, pričom sa bude osobitne hodnotiť ekonomické a technické riešenie. Výber hodnotiteľov prebiehal prostredníctvom otvorenej medzinárodnej výzvy, do ktorej sa prihlásilo 60 hodnotiteľov z piatich krajín vrátane Slovenska. Ďalšími sú Česká republika, Rakúsko, Holandsko a Taliansko. Metodika hodnotenia bola vypracovaná spoločne s CIT.