streda 11. októbra 2017

Novinka: Podpora pre lesy 
Cieľom novej vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva je motivovať k hospodáreniu trvalo udržateľným spôsobom. K dispozícii budú 2 milióny eur a podporu bude poskytovať Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Odmena zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov.

Podpora sa bude poskytovať za trvalo udržateľné hospodárenie, ktoré vedie k požadovanej kvalite lesa a schopnosti plniť verejnú objednávku. V prípade lesov, v ktorých sa uplatňoval princíp prírode blízkeho hospodárenia, bude sadzba zvýšená na jeden hektár lesných pozemkov o polovicu. Žiadateľom môže byť osoba, ktorá je evidovaná ako obhospodarovateľ lesa v programe starostlivosti o lesy v čase predloženia žiadosti o podporu.

Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom. Priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 EUR.

Ministerstvo odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150. Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017.