utorok 10. októbra 2017

EU: Efektívne a profesionálne obstarávanie
Európska komisia predložila iniciatívu, ktorá si kladie za cieľ efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. 

Iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov:
Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – členské štáty by mali vypracovať strategický prístup k politike verejného obstarávania so zameraním na šesť prioritných oblastí: väčšie zakomponovanie inovačných, ekologických a sociálnych kritérií pri zadávaní verejných zákaziek; profesionalizácia verejných obstarávateľov; zlepšenie prístupu MSP na trhy verejného obstarávania v EÚ a spoločností z EÚ v tretích krajinách; zvýšenie transparentnosti, integrity a kvality údajov o obstarávaní; digitalizácia procesov verejného obstarávania a hlbšia spolupráca medzi verejnými obstarávateľmi v celej EÚ.

Dobrovoľné posúdenie ex-ante veľkých infraštruktúrnych projektov – zriadi sa asistenčné pracovisko, ktoré dokáže už v rannom štádiu odpovedať na otázky týkajúce sa projektov s predpokladanou hodnotou vyše 250 miliónov EUR. Pri projektoch vysokej dôležitosti alebo s celkovou predpokladanou hodnotou vyše 500 miliónov EUR môže Európska komisia na požiadanie skontrolovať kompatibilitu celého plánu obstarávania s právnymi predpismi EÚ. Tento mechanizmus je dobrovoľný, poradenstvo má nezáväzný charakter a s informáciami sa bude podľa požiadaviek na dôvernosť.

Odporúčanie na profesionalizáciu verejných obstarávateľov – členské štáty by mali prijať také opatrenia, aby mali verejní obstarávatelia podnikateľské zručnosti, technické poznatky a znalosti na zaistenie súladu s predpismi a zabezpečiť tak, aby daňoví poplatníci dostali najlepší tovar a služby. Komisia bude sprostredkúvať výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.

Konzultácia o stimulovaní inovácií prostredníctvom verejného obstarávania – cieľom je získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán, ako stimulovať inovácie prostredníctvom verejného obstarávania tovaru a služieb. Konzultácia je otvorená do 31. decembra a bude podkladom budúceho usmernenia pre verejné orgány, ktoré bude riešiť  otázky typu spôsob stanovenia stratégie, organizácia podpory inovačného obstarávania alebo využívanie nástrojov verejného obstarávania priaznivých pre inovácie.