pondelok 2. októbra 2017

EU: Dvojaká kvalita potravín
Európska komisia vydala súbor usmernení, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. 

Vnútroštátnym orgánom pomôžu určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách. Vysvetľujú relevantné požiadavky právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré musia orgány zohľadňovať, keď analyzujú potenciálny prípad dvojakej kvality výrobkov. Ak má prípad cezhraničný charakter, orgány na ochranu spotrebiteľa ho môžu riešiť na európskej úrovni prostredníctvom Siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Týmito predpismi sú:
-          Nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách stanovuje, že spotrebiteľom sa musia o konkrétnych potravinách poskytovať pravdivé a dostatočné informácie. Napríklad na etiketách potravín sa musí uvádzať zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku.
-          Smernica o nekalých obchodných praktikách zakazuje nekalé praktiky, ako napríklad uvádzanie rovnako označených výrobkov na trh spôsobom, ktorý môže zavádzať spotrebiteľa.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby spoločnosti dodržiavali právne predpisy EÚ. Európska komisia je však odhodlaná im pomáhať, týmito usmerneniami aj rôznymi inými aktivitami.