piatok 6. októbra 2017

eIDAS: Upozornenie od Európskej komisie
Európska komisia vyzýva Slovensko, aby zabezpečilo riadne uplatňovanie nariadenia eIDAS. 

Komisia sa rozhodla zaslať Slovensku formálnu výzvu v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskej únie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS; nariadenie (EÚ) č. 910/2014). Komisia má obavy týkajúce sa nezávislosti slovenského dozorného orgánu. Ak dozorný orgán nie je úplne nezávislý, ako sa to vyžaduje v nariadení, mohlo by to spôsobiť nerovnosť príležitostí medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a porušila by sa zásada vnútorného trhu EÚ.

Nariadenie eIDAS umožňuje občanom, podnikom a orgánom verejnej správy používať pri prístupe k on-line službám alebo riadení elektronických transakcií prostriedky elektronickej identifikácie a dôveryhodné služby (t. j. elektronické podpisy, elektronické pečate, časová pečiatka, elektronické doručovanie registrovaných zásielok a autentifikácia webového sídla). Slovensko má teraz dva mesiace, aby na túto výzvu odpovedalo.