štvrtok 5. októbra 2017

Oxid dusičitý: Na Slovensku chýba spoľahlivé meranie 
Európska komisia zaslala Slovensku a Luxembursku formálnu výzvu z dôvodu znečisťovania ovzdušia NO2. Obe krajiny by mali pripraviť odpovede najneskôr do dvoch mesiacov. 

Pravidlá Európskej únie týkajúce sa kvality okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES) a čistejšieho ovzdušia v Európe od členských štátov vyžadujú, aby hodnotili kvalitu ovzdušia na celom svojom území a prijímali opatrenia s cieľom obmedziť vystavenie občanov znečisťujúcim látkam.

Od nadobudnutia jej účinnosti sa Slovensku nepodarilo zaistiť primeraný počet a druh miest odberu vzoriek a poskytnúť dostatok platných údajov. Luxembursko zasa nebolo schopné zabezpečiť dodržiavanie záväzných limitných hodnôt NO2 v meste Luxemburg.