utorok 17. októbra 2017

EU: Predaj poľnohospodárskej pôdy  
Európska komisia vydala usmernenie, ktorým chce členským štátom pomôcť pri ochrane poľnohospodárskej pôdy pred hrozbami, akými sú nadmerné špekulácie s cenami a koncentrácia vlastníctva.  

Krajiny Európskej únie majú právo obmedziť predaj poľnohospodárskej pôdy, aby zachovali poľnohospodárske spoločenstvá a podporovali udržateľné poľnohospodárstvo. Musia však pritom dodržiavať právne predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa voľného pohybu kapitálu.

V roku 2015 komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti členským štátom, ktoré diskriminujú investorov z iných krajín EÚ a neprimerane obmedzujú cezhraničné investície. Medzi kľúčové prvky usmernenia patrí:
· predchádzajúce povolenie od vnútroštátnych orgánov na nadobudnutie pôdy;
· limity týkajúce sa maximálnej veľkosti pozemku, ktorý má byť nadobudnutý;
· predkupné právo umožňujúce predať pôdu určitým kategóriám kupujúcich skôr, ako sa ponúkne na predaj iným subjektom. Medzi kupujúcich s týmto právom môžu  patriť nájomní poľnohospodári, susedia, spoluvlastníci a štát;
· cenová intervencia zo strany štátu.

Právne predpisy EÚ ale neumožňujú diskriminačné obmedzenia, ako napríklad všeobecné požiadavky týkajúce sa pobytu, ktoré sú základnými podmienkami pre nadobúdanie pôdy. Rovnako nezákonné sú neprimerané obmedzenia cezhraničných investícií. Na základe judikatúry sa za neprimerané považuje predovšetkým: uložiť povinnosť vlastného obhospodarovania; zakázať spoločnostiam nákup pôdy; vyžadovať kvalifikáciu v oblasti poľnohospodárstva ako predpoklad na nákup pôdy.