streda 18. októbra 2017

Trend: Smart, ekologicky, efektívne
Bratislavská župa sa téme smart regiónu intenzívne venuje už druhý rok. Pripravuje smart stratégiu kraja, pri ktorej chce čo najviac diskutovať s obyvateľmi a od nich zistiť, v ktorých oblastiach by uvítali zavedenie inteligentných riešení.  

Zorganizovala preto konferenciu Bratislava Smart Region (17. október 2017, Vodárenske múzeum, Bratislava) s cieľom hľadať konkrétne smart riešenia pre obce a mestá, teda s využitím moderných technológií urobiť základné služby pre občanov kvalitnejšie, efektívnejšie a aplikovateľné na území Bratislavského kraja.

Hlavné témy podujatia boli doprava, životné prostredie a cestovný ruch. Diskutovalo sa o vhodných riešeniach podporujúcich využitie alternatívnych spôsobov dopravy a motivujúcich na presedlanie z automobilu na iný typ dopravy. Prezentované boli smart riešenia na aktívne trávenie voľného času ako aj spojenie turizmu a ochrany životného prostredia. Hlavnými témami diskusie boli hospodárenie s vodou a energiami, adaptácia na zmenu klímy či reakcia na extrémne počasie a ich zohľadnenie v smart stratégii.

Súčasťou konferencie sa stali aj odborné workshopy, kde účastníci diskutovali o pripravenosti konkrétnych smart riešení pre implementáciu v regióne. Konferencia bola streamovaná a zapojiť sa do nej tak bolo možné cez portál startiptup.sk.