pondelok 30. októbra 2017

EU: Stav liekov pre deti 
Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku v oblasti liekov pre deti pri príležitosti 10. výročia nadobudnutia účinnosti nariadenia o liekoch na pediatrické použitie. 

Donedávna neboli výskum a skúšanie liekov na pediatrické použitie ani zďaleka uspokojivé. Lekári deťom mnohé lieky predpisovali a podávali na základe svojich skúseností, nie na základe výsledkov klinického výskumu. Porovnanie  situácie pred a po prijatí nariadenia dokazuje jasný pozitívny účinok z hľadiska nových povolených liekov. Počas obdobia účinnosti tohto nariadenia (2007 – 2016) bolo vydaných vyše 260 nových povolení (buď na uvedenie lieku alebo na nové indikácie) na pediatrické použitie.

Napriek značnému pokroku je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na prepojenie účinkov nariadenia o liekoch na pediatrické použitie s účinkami nariadenia o liekoch na ojedinelé ochorenia, aby bolo možné vyriešiť  nedostatky pri liečbe zriedkavých chorôb u detí. Nariadenie o liekoch na pediatrické použitie sleduje 3 hlavné ciele:
· zabezpečiť viac liekov pre deti,
· zvýšiť dostupnosť kvalitných informácií o liekoch,
· umožňovať kvalitný výskum na účel vývoja liekov pre deti.