utorok 31. októbra 2017

Horizont 2020: Na vedu a inovácie 30 miliárd EUR 
Európska komisia oznámila, ako v období 2018 až 2020 vynaloží 30 miliárd EUR programu Horizont 2020, vrátane 2,7 miliardy EUR na naštartovanie Európskej rady pre inováciu. 

Program na obdobie 2018 až 2020 bude zameraný na menší počet tematických okruhov, na ktoré sa však vyčlení viac prostriedkov a ktoré priamo súvisia s prioritami Európskej komisie: nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy (3,3 mild. EUR), obehové hospodárstvo (1 mil. EUR), digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb (1,7 mild. EUR), bezpečnostná únia (1 mild. EUR), migrácia (200 mil. EUR). Suma 2,2 miliardy EUR sa vyčlení na projekty čistej energie v 4 prepojených oblastiach: obnoviteľné zdroje energie, energeticky hospodárne budovy, elektromobilita a riešenia ukladania energie. Do tejto sumy patrí aj 200 miliónov EUR na podporu rozvoja a výroby ďalšej generácie elektrických batérií v Európe.

Zo zdrojov Horizont 2020 sa naďalej bude financovať „výskum motivovaný zvedavosťou“ (nazývaný aj základný výskum či výskum na hraniciach poznania). Ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2018 podporí excelentných výskumníkov sumou takmer 1,86 miliardy EUR. Akcie Marie Skłodowska-Curie, z ktorých sa financujú štipendiá pre výskumníkov vo všetkých etapách ich kariéry, sa v priebehu troch rokov navýšia o 2,9 miliardy EUR. Prehĺbi sa aj medzinárodná spolupráca: vyše 1 miliardy EUR pôjde do 30 iniciatív v oblastiach spoločného záujmu, napr. na spoluprácu s Kanadou v personalizovanej medicíne, so Spojenými štátmi, s Južnou Kóreu, Singapurom a Austráliou na automatizáciu cestnej dopravy, s Indiou v oblasti problémov s vodou a africkými krajinami v oblasti potravinovej bezpečnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Cielene sa pridelí 460 miliónov EUR na podporu členských a pridružených krajín, ktoré sa na programe zatiaľ nepodieľajú celým svojim potenciálom. Navyše bude program naďalej propagovať intenzívnejšie spolupôsobenie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

Na podporu otvorenej vedy sa poskytnú 2 miliardy EUR a 600 miliónov EUR sa vyčlení na európsky cloud pre otvorenú vedu, európsku dátovú infraštruktúru a vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Novinkou je zavedenie pilotného projektu paušálnej sumy, ktorý predstavuje novú, jednoduchšiu koncepciu poskytovania finančnej podpory účastníkom. Výsledkom bude presun ťažiska kontrol ex ante z finančnej kontroly na vedecko-technický obsah projektov.