pondelok 30. októbra 2017

Eurofondy: Slovensko čerpá viac
Za posledných 16 mesiacov na Slovensku stúplo kontrahovanie projektov o 137% z 2,079 mld. eur na 4,932 mld. eur a čerpanie finančných prostriedkov až o 594%. Kým k 1. júnu 2016 bolo vyčerpaných len 205,15 milióna eur, k 20. októbru t. r. je to už 1,425 mld. eur.

Za posledný rok vzrástlo aj vyhlasovanie výziev. Kým 1. júna boli vyhlásené v objeme 7,984 mld. eur, k 20. októbru t. r. to bolo už 11,46 mld. eur, čo predstavuje takmer 75% alokovaných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020. Európska komisia potvrdila splnenie všetkých 34 ex-ante kondicionalít - podmienok, ktoré sa Slovenská republika zaviazala splniť v rámci Partnerskej dohody a ktoré podmieňujú čerpanie fondov.

Na základe údajov o čerpaní k 20. 10. 2017 musí SR do 31. decembra 2017 v rámci svojich záväzkov dočerpať ešte 185,59 miliónov eur z 5 operačných programov: OP Výskum a inovácie – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 64,32 mil. eur, OP Efektívna verejná správa – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 9,85 mil. eur, OP Ľudské zdroje – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 40,32 mil. eur, Integrovaný regionálny OP – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 43,73 mil. eur, OP Kvalita životného prostredia – potrebné ešte vyčerpať z EÚ zdrojov 27,36 mil. eur. Dva operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Technická pomoc už splnili minimálne hranice čerpania.

Čerpanie sleduje aj Európska komisia. Podľa jej metodiky je Slovensko k 30. 6. 2017 v rámci krajín V4 v čerpaní eurofondov na druhom mieste hneď za Poľskom. Slováci z aktuálneho programového obdobia vyčerpali 12,01% alokovanej sumy, Poliaci o pol percenta viac. Česi zatiaľ vyčerpali 10,72% a Maďari len necelých 10%. (Štatistiky EK zahŕňajú všetky vyplatené platby z EK – počiatočné, ročné zálohové aj prvé priebežné.)