streda 15. novembra 2017

Novinka: Inštitút pôdohospodárskej politiky

Poslaním nového analytického útvaru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov.  

Ide o analytický útvar, ktorý by mal pomôcť nielen ministerke, ale aj celému širšiemu vedeniu pri rozhodovacích procesoch vo všetkých oblastiach, čiže v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a určite aj v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka. Podľa odborného garanta inštitútu Jána Pokrivčáka okrem interných analýz pre vedenie rezortu bude časť práce analytikov tvoriť aj príprava analýz pre odbornú a širokú verejnosť, ako aj vládu.

Prioritami inštitútu pre najbližšie obdobie budú revízia výdavkov rezortu v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) a Útvarom hodnoty za peniaze, ako aj nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít v ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky pri MF SR.