streda 15. novembra 2017

Aktuálne: Nové investičné stimuly

Vládou schválený návrh zákona podporuje znižovanie regionálnych rozdielov a zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým do výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. 

Snahou rezortu hospodárstva je motivovať k investíciám hlavne v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (sever, východ a juh). K zásadným zmenám pri poskytovaní investičnej pomoci patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Podporené budú aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Zvýhodnené budú investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja.