streda 28. marca 2018

Radíme: Elektronické listy dôchodkového poistenia

Podľa Sociálnej poisťovne si zamestnávatelia stále neplnia svoju povinnosť zasielať jej elektronicky evidenčné listy dôchodkového poistenia(e-ELDP). A robia aj veľa chýb, ktoré sťažujú včasné a riadne vybavenie žiadostí o jednotlivé dávky. 

Zamestnávatelia sú od 1. januára 2017 povinní zasielať elektronické e-ELDP prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Neplatí to len pre veľmi špecifickú a úzku skupinu zamestnávateľov, ktorí majú udelenú výnimku. Zamestnávatelia vyplňujú e-ELDP buď využitím manuálneho vstupu, alebo môžu odoslať XML súbor vygenerovaný z ich mzdového systému. Podrobné informácie o správnom vypĺňaní e-ELDP sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Elektronické služby.

Najčastejšie chyby v e- ELDP:
·  nesprávne uvedené údaje o vymeriavacom základe, období dôchodkového poistenia, dátume vzniku či dátume zániku pracovného vzťahu,
·  uvádzanie údajov o viacerých pracovných vzťahoch na jednom evidenčnom liste dôchodkového poistenia,
·  nesprávny zápis údajov, ak mal zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie,
·  nesprávny zápis údajov, ak zamestnankyňa / zamestnanec čerpali rodičovskú dovolenku,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom,
·  nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za žiaka alebo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za fyzickú osobu s odvodovou úľavou,
·  nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50% alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %, alebo za zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
·  vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia, ak zamestnanec nepodlieha slovenským právnym predpisom,
·  nesprávne/chýbajúce údaje o zamestnancovi.

Podrobné informácie o chybách sú zhromaždené na socpoist.sk v časti Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia.