štvrtok 7. júna 2018

EU: Viac peňazí na prepájanie Európanov

Európska komisia ako súčasť ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje obnoviť Nástroj na prepájanie Európy.

Plánuje vyčleniť 42,3 miliardy eur na podporu investícií do európskych sietí infraštruktúry v oblasti dopravy (30,6 miliardy eur), energetiky (8,7 miliardy eur) a digitálnych technológií (3 miliardy eur). Komisia navrhuje posilniť ekologický rozmer Nástroja na prepájanie Európy, pričom 60 % z jeho rozpočtu bude prispievať k napĺňaniu cieľov v oblasti klímy. Cieľom je lepšie integrovať sektor dopravy, energetiky a digitálnych technológií a urýchliť tak dekarbonizáciu a digitalizáciu hospodárstva EÚ.

1. Doprava: bezpečná, čistá a prepojená mobilita
Nástroj na prepájanie Európy bude podporovať inteligentnú, udržateľnú, inkluzívnu, bezpečnú a chránenú mobilitu v súlade s návrhmi Európa v pohybe a politikou EÚ v oblasti dopravnej infraštruktúry. Prispeje napríklad k dekarbonizácii dopravy tým, že bude uprednostňovať druhy dopravy šetrné k životnému prostrediu (ako je železničná doprava) a zavádzať nabíjacie stanice pre alternatívne palivá. Navrhuje sa aj väčší dôraz na modernizáciu siete najmä v záujme väčšej bezpečnosti a ochrany. Ako konkrétne vyjadrenie európskej solidarity bude časť rozpočtu (11,3 miliardy eur) vyhradená pre členské štáty oprávnené čerpať prostriedky z Kohézneho fondu.
Po prvýkrát sa z Nástroja na prepájanie Európy bude podporovať aj civilno - vojenská dopravná infraštruktúra s dvojakým použitím vďaka balíku prostriedkov vo výške 6,5 miliardy eur. Cieľom je prispôsobiť európsku dopravnú sieť vojenským požiadavkám a zlepšiť vojenskú mobilitu v EÚ. To prispeje k dosiahnutiu plnohodnotnej obrannej únie do roku 2025.

2. Energetika: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná
V odvetví energetiky nový Nástroj na prepájanie Európy umožní vytvorenie skutočnej energetickej únie a podporí transformáciu energetiky v súlade s cieľmi návrhov Čistá energia pre všetkých Európanov. To Európe umožní udržať si vedúce postavenie pri prechode na čistú energiu v súlade s politickou prioritou stať sa svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
Nová časť rozpočtu bude preto smerovať na rozvoj spolupráce medzi členskými štátmi pri projektoch cezhraničnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom rozšíriť strategické využívanie technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pripravených na komercializáciu. Program bude takisto pokračovať v podpore kľúčových transeurópskych sieťových infraštruktúr, čím sa umožní ďalšia integrácia vnútorného trhu s energiou, posilní interoperabilita sietí naprieč hranicami a odvetviami, uľahčí dekarbonizácia a zaručí bezpečnosť dodávok energie.

3. Digitálne technológie: vysokokapacitná širokopásmová sieť
Nástroj na prepájanie Európy bude podporovať najmodernejšiu digitálnu infraštruktúru, ktorá slúži ako základ fungovania jednotného digitálneho trhu. Digitalizácia európskeho priemyslu a modernizácia sektorov ako doprava, energetika, zdravotná starostlivosť a verejná správa závisia od všeobecného prístupu k spoľahlivým, cenovo dostupným a kvalitným sieťam s vysokou a veľmi vysokou kapacitou. Vzhľadom na rastúci dopyt po vysokokapacitných sieťach a infraštruktúre v oblasti elektronických komunikácií bude nový Nástroj na prepájanie Európy klásť väčší dôraz na infraštruktúru digitálnej pripojiteľnosti.