utorok 5. júna 2018

Na veku záleží: Obchodníci budú vzdelávať spotrebiteľa

Viac ako dvadsať rokov vzdeláva predajcov projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží o právach a povinnostiach predajcov a kupujúcich pri predaji tabakových výrobkov. 

Každý rok projekt poskytuje predajcom rôzne pomôcky a organizuje aktivity na podporu dodržiavania Zákona
č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, ktorý má za cieľ zamedziť predaju tabakových výrobkov neplnoletým. Spoločenskú zodpovednosť preniesol už aj na spotrebiteľa a cieľom je aktívne zapojenie širokej verejnosti. Prioritou projektu v tomto roku je zmena prístupu spotrebiteľov pri nákupe tabakových výrobkov a ich spolupráca s predajcami. Obchodníci budú nabádať spotrebiteľov, aby si pri kúpe tabakových výrobkov vopred pripravili doklad totožnosti, čím sa stanú nielen spoločensky zodpovednými, ale aj zrýchlia plynulosť obsluhy, skrátia čas čakania pri pokladni a celkovo tak napomôžu zlepšeniu pracovnej klímy v obchode.

Jednou z foriem realizácie tohto cieľa je aj kreatívne zapojenie mladých ľudí do projektu formou súťaže na facebooku (FB) pre žiakov druhého stupňa ZŠ a študentov stredných škôl. Stačí natočiť video v dĺžke 30 sekúnd. Obsah spotu má osloviť a presvedčiť divákov, aby si pri kúpe tabakových výrobkov pripravili dopredu na kontrolu veku svoje preukazy totožnosti. Cieľom je pomáhať predajcom lepšie dodržiavať zákon. Od dlhodobej spolupráce so širokou verejnosťou očakávajú partneri projektu posun etického správania smerom k prirodzenému odmietnutiu tolerovania predaja tabakových výrobkov neplnoletým spoločnosťou.

Jedným z ukazovateľov úspechu projektu sú aj výsledky v rámci kontroly obchodníkov zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. V roku 2017 klesla miera pochybenia pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým na 23%. Na porovnanie v roku 2008 bola miera pochybenia až 64%. Nakoľko prevádzky verejného stravovania dlhodobo vykazujú vyššiu mieru pochybenia pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým ako je priemer za celý maloobchod, pozornosť sa upriami práve na majiteľov týchto prevádzok. V spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Vyššími územnými celkami sa s nimi bude intenzívnejšie spolupracovať, aby tiež dodržiavali Zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v praxi.