piatok 8. júna 2018

Výzva: 15 miliónov eur pre základné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje novú výzvu. Cieľom je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. 

O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Ak škola nemá právnu subjektivitu, žiadateľom je zriaďovateľ. Výhľadovo ministerstvo plánuje výzvu rozšíriť aj o stredné odborné školy a gymnáziá. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín (možnosť navýšiť počet hodín podľa potrieb školy nad rámec povinne stanovených hodín) či vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov. V rámci výzvy je možné sa uchádzať aj o príspevok na pomôcky previazané s predmetom výzvy.

Aktivity tejto výzvy sú zamerané na žiakov základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Minimálna výška žiadosti o príspevok je 50.000 eur, maximálna 200.000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dĺžka 24 mesiacov. Prvé hodnotiace kolo sa uzavrie 9. júla pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a o deň neskôr pre školy z ďalších samosprávnych krajov. Ďalší termín uzávierky hodnotiaceho kola bude na jeseň tohto roka.