pondelok 4. júna 2018

NATURA 2000: Verejná diskusia v Bratislave

Slovensko bude presadzovať opatrenia na zlepšenie ochrany najvzácnejších území, chránených rastlín a živočíchov. Zástupcom Európskej komisie (EK) to oznámili predstavitelia rezortov životného prostredia a poľnohospodárstva na rokovaní v Európskom informačnom centre v Bratislave. Podujatie je súčasťou Dialógu o prírode – Nature Dialogue.

Slovenská republika je v poradí 6. členským štátom EÚ, v ktorom sa bilaterálne rokovanie uskutočnilo. Do verejnej diskusie sa prihlásilo takmer 90 zástupcov rezortov, záujmových skupín, združení vlastníkov neštátnych pozemkov, ako aj mimovládnych organizácií. Súčasťou boli aj technické rokovania na úrovni EK a kompetentných ministerstiev k otázkam pokroku vo vyhlasovaní území európskeho významu, ich ochrany vrátane schvaľovania programov starostlivosti o územia Natura 2000, ako aj opatrení na ochranu druhov. Pozornosť sa zamerala aj na financovanie, efektivitu mechanizmov pre hodnotenie vplyvov projektov na územie NATURA 2000, ale aj prístup verejnosti k spravodlivosti v oblasti ochrany prírody a zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.
     
Zástupcovia Európskej komisie a prizvaní nezávislí experti hodnotili progres vykonaný Slovenskom pri dopĺňaní sústavy Natura 2000 – doplnenie 169 lokalít, ktoré vláda schválila v októbri 2017. EK informovala slovenskú stranu o krokoch, ktoré je potrebné vykonať na zlepšenie stavu ochrany chránených biotopov a druhov na Slovensku. Opatrenia prijaté zo strany envirorezortu – schválenie 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia a programy záchrany hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, sokola červenonohého, jasoňa červenookého, korytnačky močiarnej či žltáčika zanoväťového – sú zásadné a je potrebné zlepšiť súčinnosť zodpovedných rezortov.
     
Komisia ocenila pokrok v dobudovaní systému NATURA 2000 na Slovensku s predpokladom ukončenia tohto procesu v blízkej budúcnosti a zdôraznila potrebu zlepšenia manažmentu týchto území prostredníctvom integrácie ďalších sektorov – najmä lesníckeho, poľnohospodárskeho, ale aj energetiky či dopravy.