streda 26. septembra 2018

EU: 14 štátov zaostáva v plnení recyklačných cieľov

Nedávne odhady Svetovej banky poukazujú na zvýšenie ročnej produkcie odpadov z 2,01 miliárd ton (rok 2016) na 3,40 miliárd ton (rok 2050). V Európe sa recyklácia a hospodárenie s odpadmi zlepšuje, ale stále potrebujeme robiť viac. 

Európska komisia uverejnila najnovšiu správu o dosahovaní cieľov v oblasti recyklácie odpadov v Európe. Zo správy vychádza, že 14 členským štátom EÚ hrozí, že do roku 2020 nedosiahnu 50%-ný recyklačný cieľ v oblasti komunálneho odpadu. Ide o Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko. Komisia spolu so správou predložila aj plány na zabezpečenie toho, aby tieto krajiny konali v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpadoch. Komisia navštívi týchto 14 členských štátov a s ich vnútroštátnymi, regionálnymi či miestnymi orgánmi a príslušnými zainteresovanými stranami prediskutuje ich možnosti a hlavné výzvy v oblasti spracovania odpadov.

Rámcová smernica o odpadoch stanovuje cieľ na rok 2020, ktorým je 70% príprava na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnocovanie týchto odpadov. Výkony členských štátov sa značne líšia, pričom viac ako polovica štátov uvádza, že už dosiahli cieľ na rok 2020 v období rokov 2013 - 2015. Avšak Cyprus, Grécko,
Slovensko a Švédsko sú stále nižšie ako 60%.

Vedeli ste?
·      V roku 2016 vytvorili Európania v priemere 480 kg komunálneho odpadu na osobu.

·        Z toho 46% odpadu bolo recyklovaného alebo kompostovaného, zatiaľ čo štvrtina skončila na skládke.

·        Komunálny odpad predstavuje len asi 10% celkového odpadu vytvoreného v EÚ.

·        Skládkovanie je najmenej vhodnou možnosťou spracovania odpadu.

·        V roku 2016 10 členských štátov EÚ stále skládkovalo viac ako 50% komunálneho odpadu, zatiaľ čo päť členských štátov skládkovalo dokonca až vyše 70% komunálneho odpadu.