štvrtok 11. októbra 2018

EU: Opatrenia voči CMR

Európska komisia prijala nové obmedzenia na 33 chemických látok používaných pri výrobe odevov, obuvi a iných textilných výrobkov, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a spôsobujú problémy pre reprodukčné zdravie. 

Nové opatrenia sú zamerané na ochranu zdravia európskych občanov tým, že obmedzujú ich vystavenie chemikáliám CMR, čiže látkam klasifikovaným ako karcinogénne, mutagénne a toxické z pohľadu reprodukcie. Tie môžu byť obzvlášť škodlivé v prípade častého kontaktu s ľudskou kožou. Stanovujú maximálne koncentračné limity pre používanie látok CMR v odevoch a textíliách a zakazujú umiestňovanie výrobkov, ktoré prekračujú tieto limity, na trh EÚ bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.
     
Obmedzenia boli vypracované na základe vedeckých a technických odporúčaní Európskej chemickej agentúry (ECHA) z Helsínk a po rozsiahlych konzultáciách so zainteresovanými stranami. Nové limity pre chemikálie CMR začnú platiť 24 mesiacov po zverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ.