pondelok 8. októbra 2018

On-line: Doprava v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj spustil anonymný dotazníkový prieskum k doprave. Vyplniť ho môžu domácnosti aj jednotlivci z celého Bratislavského kraja. Takto zozbierané údaje by mali následne poslúžiť ako podklad pre spracovanie Plánu udržateľnej mobility. 

Pôjde o základný nástroj na plánovanie dopravného systému v regióne a zároveň podmienku čerpania eurofondov na rozvoj regionálnej a mestskej verejnej dopravy. Získané údaje a strategický dokument majú poslúžiť na vypracovanie hodnovernej analýzy a modelu súčasného stavu. Ten má byť podľa kraja kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja. Samotný dokument Plán udržateľnej mobility by mal byť predstavený koncom budúceho roka.
     
Anketový dotazník je zverejnený na webovej stránke: https://www.surveygizmo.com/s3/4587315/dotaznikovy-prieskum-dopravneh o-spravania. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.