streda 10. októbra 2018

Upozorňujeme: Neplatný LEI kód nedovolí uzavrieť obchod

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov aj pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. Na Slovensku ho prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP). 

LEI kód je jediný dátový údaj, ktorý umožňuje jedinečnú a trvalú identifikáciu subjektov aktívnych na finančných trhoch, a to v globálnom rozsahu. Využitie LEI kódu sa zároveň neustále rozširuje. V súčasnosti sa pripravuje prepojenie LEI kódu s medzinárodným kódom ISIN, ktorý označuje finančný nástroj. Cieľom má byť zlepšenie transparentnosti vystavenia sa riziku investovania do cenných papierov prepojením emitenta s vydanými cennými papiermi. Subjekty, ktoré budú identifikované LEI kódom a informácie o tom, ktoré cenné papiere konkrétny subjekt vydal budú zverejnené na webstránkach Asociácie národných číslovacích agentúr ANNA a nadácie GLEIF.

Ak sa zistí, že LEI kód je exspirovaný, je potrebné vykonať jeho obnovu. Odporúča sa požiadať o pravidelnú obnovu LEI kódu ešte pred jeho exspiráciou. Na uplynutie platnosti kódu CDCP upozorní 6 týždňov pred uplynutím platnosti LEI, a to zaslaním inštrukcie na obnovu platnosti kódu na kontaktnú emailovú adresu. CDCP umožňuje subjektom spravovať svoj LEI kód on-line. Prostredníctvom účtu v sekcii webovej stránky CDCP vyhradenej LEI kódu si subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód môže obnoviť jeho platnosť. Účet sa klientovi zriaďuje automaticky pri podaní žiadosti o pridelenie LEI kódu. S pridelením a obnovou LEI kódu sú spojené poplatky. Za obnovu LEI kódu si CDCP účtuje poplatok 45 EUR; obnovený LEI kód je platný jeden rok.