streda 13. februára 2019

Európska iniciatíva občanov: Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!

Európska komisia rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu! Cieľom iniciatívy je vytvoriť „osobitný právny predpis, ktorý jednoznačne odlíši vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov.“ Organizátori vyzývajú komisiu, aby zabezpečila nový právny predpis (o vapingových výrobkoch), základom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže.

Rozhodnutie Európskej komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu komisia neanalyzuje jeho obsah. Iniciatíva bude zaregistrovaná 20. februára 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Môže sa rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať, alebo nie a v oboch prípadoch bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012, kedy nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby bola pre občanov ešte prístupnejšia. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa začnú uplatňovať od 1. januára 2020. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc. V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Európskej únie.