piatok 29. marca 2019

EU: Nové emisné limity pre osobné autá a dodávky

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili návrh na zníženie emisií CO2 z nových automobilov do roku 2030. Nová legislatíva je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) Európskej únie (EÚ).

Doprava je jediné významné odvetvie v EÚ, v rámci ktorého emisie skleníkových plynov nezaznamenali od roku 1990 žiaden výraznejší pokles. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry sa zo všetkých druhov dopravy podieľa na emitovaní skleníkových plynov v najväčšej miere cestná doprava (72,9 % v roku 2016), ktorá je zároveň zodpovedná za 20 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Poslanci a zástupcovia ministrov členských štátov EÚ sa dohodli na znížení emisií z nových osobných automobilov do roku 2030 o 37,5 %. Európska komisia pôvodne navrhovala cieľ zníženia emisií o 30 %. Emisie oxidu uhličitého z ľahkých úžitkových vozidiel by do roku 2030 mali klesnúť o 31 %.

Výrobcom automobilov, ktorých priemerné emisie prekročia stanovené limity, bude vyrubený takzvaný poplatok za nadmerné emisie. Európska komisia do roku 2023 odporučí, či by tieto poplatky mali byť využité na financovanie spravodlivého prechodu k mobilite s nulovými emisiami a na podporu rozvoja zručností pracovníkov automobilového priemyslu. Nariadenie požaduje, aby sa emisie automobilov posudzovali počas celého ich životného cyklu s využitím metodiky EÚ. Komisia by na základe schváleného textu mala do roku 2023 posúdiť reálnosť vypracovania spoločnej metodiky hodnotenia a jednotného vykazovania údajov a prípadne predložiť v tejto veci legislatívny návrh.