štvrtok 28. marca 2019

Aktuálne: Výskum, vývoj a inovácie na Slovensku

Zamestnávateľské organizácie podpísali dokument Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu – vývoja – inovácií (VVI) v Slovenskej republike. Ide o reakciu na masívny nástup inovácií a technologických trendov s cieľom jasne pomenovať najväčšie nedostatky a priniesť návrhy na fungujúce riešenia.

Slovensko potrebuje štátnu politiku pre oblasť VVI minimálne do roku 2030 a posilnenie spolupráce akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľským sektorom. Pozornosť je už dnes potrebné venovať najmä rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu. Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výučbu angličtiny, zavedenie výučby druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.

Ďalším dôležitým aspektom pre fungujúcu oblasť VVI je dostupnosť kapitálu a vyvážená štátna podpora. Investície do VVI v roku 2016 predstavovali v krajinách OECD 2,349 % HDP. Podiel Slovenska dosiahol len 0,790 % HDP. Podnikateľský sektor preto apeluje na vytvorenie reálnej databázy technickej infraštruktúry na Slovensku tak, aby existujúce vybavenie bolo dostupné nielen vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj firmám. Tie v súčasnosti nemôžu využívať infraštruktúru obstaranú z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zmena by priniesla jej efektívnejšie využívanie a zabránenie duplicitným nákupom.

Predstavitelia zamestnávateľov dokument odovzdali zástupcom vlády na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vo štvrtok 21. marca. Z materiálu vzniklo uznesenie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.