piatok 29. marca 2019

SR: Imunologický prehľad

Imunologický prehľad v roku 2018 preveroval stav imunity Slovákov proti osýpkam, mumpsu a ružienke a vírusovej hepatitíde typu A, B a C. Do testovania sa zapojilo 322 praktických lekárov a v laboratóriách boli vyšetrené séra celkovo od 4.218 osôb s rovnomerne zastúpeným pohlavím a miestnou príslušnosťou vo veku od 1 - 69 rokov.

Podľa výsledkov je potreba bližšie sa zaoberať riešením problematiky v oblasti vírusovej hepatitídy typu A. Vyšetrené vzorky od účastníkov potvrdili proti VHA nízku zaočkovanosť celým spektrom vekových skupín. „Očkovanie proti VHA patrí v súčasnosti medzi odporúčané očkovanie pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania, a to od roku 2010. Pracovná skupina pre imunologické prehľady odporúča zvážiť zavedenie odporúčaného očkovania proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov, najmä s ohľadom na súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľstva, a teda aj na možnosť vyššieho rizika vzniku ochorenia a súčasne vysokej účinnosť používaných očkovacích látok proti VHA“, vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Laboratórne vyšetrenie vzoriek krvi od účastníkov v prípade niektorých zaočkovaných osôb ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam. „V prípade osýpok dôjde podľa záverov Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady k odporúčaniu zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov, ktorým sa zistili negatívne a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované. V rámci analyzovaných údajov bola zistená najvyššia vnímavosť k infekcii osýpok vo vekovej skupine od 25 – 49 ročných. Pracovná skupina pre imunologické prehľady zvažuje odporučiť osobám vo vekovej skupine 25 – 49 ročných, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny ako aj osobám, ktoré sú v riziku nákazy ochorenia osýpok (napr. zdravotnícki pracovníci), aby sa dali zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky“, informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V priebehu jedného mesiaca budú výsledky imunologického prehľadu zasielané lekárom, ktorí vykonávali odbery krvi od vybraných osôb. Lekári následne oboznámia účastníkov alebo zákonných zástupcov detí s výsledkami sérologického vyšetrenia a poskytnú im odporúčania ohľadne prípadného zaočkovania.