štvrtok 28. marca 2019

SR: Pozemkové úpravy takmer za 45 mil. eur

Už v priebehu tohto roka odštartuje realizácia projektov pozemkových úprav v katastroch na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôjde o 168 katastrálnych území za 44,6 milióna eur bez DPH. Od roku 2010 ide o prvé realizovanie pozemkových úprav štátom.

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Výsledkom bude nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel. Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahov majú na Slovensku korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi.

Územia, v ktorých budú realizované projekty pozemkových úprav museli spĺňať niekoľko kritérií. Museli mať hotové prípravné konanie, čo je podmienka zo zákona. Obce museli s pozemkovými úpravami súhlasiť a musel byť preukázaný aj záujem vlastníkov o pozemkové úpravy. Aby bolo možné projekty ukončiť počas obdobia oprávneného čerpania Programu rozvoja vidieka 2014-2020, muselo by ísť o katastrálne územia s rozlohou do 2.000 hektárov. Zoznam katastrálnych území, v ktorých budú realizované pozemkové úpravy je dostupný na webových stránkach ministerstva mpsr.sk.