utorok 26. novembra 2019

Digitálna koalícia: 16 nových členov

Digitálna koalícia, platforma s cieľom otvoreného dialógu medzi štátom, odbornou aj laickou verejnosťou súkromným sektorom, ktorým záleží na ďalšom rozvoji Slovenska v oblasti digitálnej a dátovej ekonomiky, získala 16 nových členov.

Koalícia spájajúca partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového aj z akademického sektora sa usiluje pripraviť občanov Slovenska v každom veku na prácu a život v digitálnej ekonomike. Funguje na jednom základnom princípe, v rámci ktorého sa jednotliví členovia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať úroveň digitálnych zručností na Slovensku. Počet členov koalície rastie, a kým vo februári tohto roka mala 67 členov s 219 záväzkami v rôznom stave plnenia, na dnešnom rokovaní prijala ďalších 16 nových členov. Ide tak o spoločnosti zo súkromnej sféry, ako aj škôl. 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR si vyčlenil záväzky, ktoré predbežne napĺňa. Patrí medzi ne napríklad koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií a podpora malých podnikov a výskumných inštitúcií a podpory prenikania digitalizácie do všetkých odvetví. Podarilo sa už prijať kľúčové vládne materiály, a to Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 a nadväzujúci Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. Stratégia digitálnej transformácie 2030 je rámcovou nadrezortnou stratégiou, definujúca politiku a konkrétne priority našej krajiny v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Na ňu priamo nadväzuje Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, ktorý definuje 62 konkrétnych opatrení a aktivít s cieľom posilniť digitalizáciu na Slovensku.

Nevyhnutnou podmienkou ďalšej digitalizácie je pokrytie potreby celého spektra národného hospodárstva dostatkom IT odborníkov. Podľa úradu na trhu chýba viac než 13.000 IT špecialistov. Vyžaduje si to zmeny vo vzdelávacej sústave, pôsobenie na žiakov a študentov, ale aj ich rodičov pri výbere ich budúceho povolania.