pondelok 25. novembra 2019

Upozorňujeme: Obce aj mestá majú nové povinnosti

Od 1. októbra 2019 platí právna úprava vyplývajúca zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, na základe ktorej sa povinne zapisujú do informačného systému geodézie, kartografie a katastra vybrané údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch.  

Súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo bytového domu majú tak obce a mestá od 1. októbra t. r. povinnosť zapisovať údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Povinnosť platí aj v prípade nehnuteľností, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v období od 1. januára 2014 do 30. septembra 2019. Obce a mestá povinne doplňajú údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra do 30. septembra 2020, pričom zároveň budujú aktuálnu databázu. V súčasnosti je do systému prihlásených vyše 228 obcí a miest, pre ďalších 525 sú vydané prístupové heslá. Na zabezpečenie tejto povinnosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) vyvinul špecializovanú aplikáciu Zoznam stavieb, ktorá čiastočne nahrádza absentujúci informačný systém stavebného konania a umožňuje zber požadovaných dát. Webová aplikácia je prístupná prostredníctvom webových prehliadačov a sú v nej dostupné aktualizované údaje z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS. 

Územie Slovenska je pokryté vektorovou katastrálnou mapou aktualizovanou na dennej báze od roku 2015 a všetky vlastnícke vzťahy na listoch vlastníctva sú súčasťou informačného systému od roku 2016, čím sa ukončila digitalizácia katastra nehnuteľností. V súvislosti s elektronizáciou úrad vypublikoval nové elektronické služby katastra nehnuteľností, ktoré zabezpečujú podávanie návrhov na zápis práv a poskytovanie údajov z katastra. Štyridsaťpäť služieb je integrovaných do architektúry e-Governmentu a zároveň sú použiteľné na právne úkony. Využívajú ich vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie a notárska komora. 

Každý občan si prostredníctvom dostupných a bezplatných webových služieb a portálov katastra nehnuteľností môže zobraziť údaje o pozemku na akomkoľvek mieste on-line 24 hodín denne. Zmena údajov v katastri – kúpa, predaj a podobne, sú aktualizované na webovej stránke už na druhý deň po ich zápise do katastra.