štvrtok 28. novembra 2019

EU: Kvalita ovzdušia

Viac ako dve tretiny Európanov si podľa nového prieskumu Eurobarometra myslia, že Európska únia (EÚ) by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Z vyše 27.000 opýtaných občanov vo všetkých členských štátoch EÚ sa viac ako polovica respondentov domnieva, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočné úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Z prieskumu takisto vyplýva potreba lepšej komunikácie o kvalite ovzdušia, najmä na vnútroštátnej úrovni. Väčšina respondentov nemá pocit, že je dobre informovaná o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia vo svojej krajine. V porovnaní s prieskumom z roku 2017 si respondenti myslia, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila – aj keď údaje o kvalite ovzdušia v skutočnosti vykazujú významné zlepšenia počas daného obdobia.

Hlavné výsledky nového prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov ku kvalite ovzdušia
Väčšina respondentov si želá, aby EÚ navrhla ďalšie opatrenia: Viac ako dve tretiny respondentov (71 %) tvrdia, že EÚ by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie problémov spojených s kvalitou ovzdušia v Európe, a 38 % by chcelo mať možnosť sa k takýmto opatreniam vyjadriť. Je to názor väčšiny respondentov vo všetkých členských štátoch.

Väčšina respondentov sa domnieva, že problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia by sa mali riešiť v prvom rade na medzinárodnej úrovni: Viac ako sedem z desiatich respondentov uvádza, že otázka znečistenia ovzdušia by sa mala riešiť na medzinárodnej úrovni (72 %). Polovica respondentov uvádza, že by sa mala riešiť na európskej úrovni a rovnako polovica je toho názoru, že by sa mala riešiť na vnútroštátnej úrovni. Za najúčinnejší spôsob riešenia problémov s kvalitou ovzdušia považuje najväčší podiel respondentov (44 %) prísnejšie kontroly zamerané na znečisťovanie v rámci priemyselných činností a činností súvisiacich s výrobou energií. Je to najčastejšie uvádzané opatrenie v 25 členských štátoch.

Respondenti sú toho názoru, že rôzne subjekty vrátane domácností by mali na riešenie problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia robiť viac: Viac ako 50 % respondentov vo všetkých krajinách si myslí, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočne úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Európania však v súčasnosti prijímajú čoraz viac opatrení na zníženie škodlivých emisií než v roku 2017: Sedem z desiatich respondentov prijalo aspoň jedno opatrenie na zníženie škodlivých emisií v ovzduší. Ide o zvýšenie o osem percentuálnych bodov v porovnaní s odpoveďami z prieskumu z roku 2017. Hlavným opatrením, ktoré prijali respondenti, je nahradenie starších energeticky náročných zariadení novými zariadeniami s lepším energetickým hodnotením (41 %).

Úroveň informovanosti o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia je pomerne nízka: Väčšina respondentov (54 %) má pocit, že vo svojej krajine nie sú dobre informovaní o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia v EÚ.

Väčšina respondentov si myslí, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila a toto negatívne vnímanie v porovnaní s rokom 2017 vzrástlo: Respondenti sa častejšie domnievajú, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila (58 %), než že zostala rovnaká (28 %) alebo sa zlepšila (10 %). Podiel respondentov, ktorí sa domnievajú, že kvalita ovzdušia sa zhoršila, sa od roku 2017 zvýšil o 11 percentuálnych bodov.

Pretrváva nízke povedomie o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia: Približne iba tretina respondentov počula o normách EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia (31 %). Väčšina z opýtaných, ktorí o nich počuli, si myslí, že by sa mali sprísniť (63 %).

Väčšina respondentov považuje problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia uvedené v prieskume za vážne: Viac ako 50 % respondentov si myslí, že respiračné ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia, astma a alergie sú v ich krajinách veľmi vážnym problémom.