utorok 26. novembra 2019

EU: Stop násiliu páchanému na ženách

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie zažila násilie v určitej fáze svojho života až jedna tretina všetkých žien vo svete. Tento údaj však môže byť len špičkou ľadovca, pretože tento druh násilia zostáva prevažne neohlásený kvôli utajovaniu, stigme a hanbe, ktorá ho sprevádza. Mnohí páchatelia tak zostávajú nepotrestaní.

Európska únia (EÚ) zaviedla zásadné opatrenia, aby sa s násilím páchaných na ženách a dievčatách skoncovalo. Smernica EÚ o právach obetí zaručuje obetiam trestných činov širšie a väčšie práva a zabezpečuje špecializovanú podporu pre obete sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia. Komisia v súčasnosti takisto pracuje na dokončení pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Program Práva, rovnosť a občianstvo pomáha eliminovať násilie páchané na ženách a deťoch prostredníctvom financovania miestnych projektov zameraných na prevenciu rodovo motivovaného násilia, podpory obetí a žien a dievčat v ohrození, odbornej prípravy odborníkov a zvyšovania kapacity služieb v tejto oblasti.

Únia sa zaoberá sa aj násilím páchaným na ženách mimo EÚ. V priebehu posledných dvoch rokov podporila vyše 1,5 milióna žien a dievčat a poskytla im ochranu pred mrzačením ženských pohlavných orgánov a súvisiacu starostlivosť. Úsilie zamerané na prevenciu prináša pozitívne výsledky: približne 3.000 spoločenstiev, ktoré združujú 8,5 milióna ľudí, verejne oznámilo, že od tejto praktiky upúšťajú. Pokiaľ ide o manželstvá detí, EÚ prijala sériu iniciatív zameraných na zmenu postojov a praktík týkajúcich sa práv dievčat, ktoré pomohli viac ako 1,6 miliónu osôb. 

Okrem týchto iniciatív Európska únia (EÚ) prijala smernicu o právach obetí, ktorou sa obetiam všetkých trestných činov zaručujú širšie a väčšie práva. Tieto pravidlá umožňujú najzraniteľnejším obetiam, akými sú obete sexuálneho násilia, rodovo motivovaného násilia a násilia v blízkych vzťahoch prístup k špecializovaným podporným službám. Súčasťou tejto podpory je poskytnutie prístrešia obetiam, ktoré potrebujú miesto, kde budú v bezpečí, a cielená a integrovaná podpora vrátane pomoci a poradenstva pri traumách. Európska komisia dôkladne monitoruje vykonávanie tejto smernice v členských štátoch a podniká kroky proti tým členským štátom, ktoré pravidlá EÚ dosiaľ plne alebo správne netransponovali.

Únia zároveň považuje obchodovanie s ľuďmi za násilie páchané na ženách a dievčatách. Na túto oblasť sa aj naďalej sústredia kľúčové opatrenia v kontexte právneho a politického rámca EÚ v medziach horizontálneho mandátu koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (prehľad na roky 2012 – 2016 a 2017 – 2018). Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) uverejňuje tiež nové usmernenia na zhodnotenie rizika pre políciu, ktorých cieľom je zlepšiť spoluprácu orgánov presadzovania práva a zdravotníctva v snahe zabrániť opakovanému domácemu násiliu a chrániť životy.

Jednou z priorít vonkajšej činnosti Európskej komisie je dokončiť pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Dohovor je prvým nástrojom v Európe, ktorý stanovuje súbor právne záväzných noriem na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, na ochranu obetí takéhoto násilia a na potrestanie jeho páchateľov. Štát má povinnosť komplexne riešiť takéto násilie vo všetkých jeho formách a prijať potrebné opatrenia v oblasti prevencie, ochrany a trestného stíhania. EÚ v spolupráci s Organizáciou Spojených národov spustila iniciatívu Spotlight, globálnu viacročnú iniciatívu usilujúcu sa o odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. Vyčlenili sa na ňu bezprecedentné počiatočné investície vo výške 500 miliónov EUR, vďaka ktorým chránime a poskytujeme priestor na vyjadrenie tým ženám a dievčatám, ktoré ich spoločnosti umlčali a ktoré chcú teraz prehovoriť. Odhaduje sa, že EÚ v rokoch 2017 a 2018 poskytla v rámci svojho programu v oblasti ochrany a zdravia na humanitárnu pomoc zameranú na prevenciu a riešenie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia na celom svete viac ako 62 miliónov EUR.

Na podporu boja proti násiliu páchanému na ženách Európska komisia svoje sídlo v Bruseli, budovu Berlaymont rozsvietila 25. novembra večer na oranžovo.