piatok 29. novembra 2019

EU: Klimatická pohotovosť

Európsky parlament vyhlásil v Európskej únii (EÚ) klimatickú a environmentálnu pohotovosť. Poslanci od Európskej komisie požadujú, aby boli všetky jej budúce legislatívne a rozpočtové návrhy zosúladené s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod úrovňou 1,5°C.

Parlament následne v samostatnom uznesení vyzval na predloženie stratégie, na základe ktorej by EÚ najneskôr do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Uznesenie, ktoré vytyčuje požiadavky Európskeho parlamentu (EP) pred decembrovou konferenciou COP25 v Madride, vyzýva zvolenú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, aby do Európskeho ekologického dohovoru zahrnula aj cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových v porovnaní s úrovňami z roku 1990 o 55%. Ani súčasné ciele a opatrenia zamerané na znižovanie emisií v medzinárodnej leteckej a námornej doprave podľa poslancov nestačia na dosiahnutie potrebných výsledkov. Parlament preto vyzval všetky krajiny, aby do svojich vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) zahrnuli aj emisie vyprodukované týmito sektormi. Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by začlenil sektor námornej dopravy do systému únie na obchodovanie s emisiami (ETS).

Uznesenie zároveň vyzýva členské štáty, aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky do medzinárodného Zeleného klimatického fondu. Schválený text tiež požaduje plné zosúladenie rozpočtu EÚ s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti udržateľného rozvoja a vyjadruje znepokojenie nad tým, že skutočné záväzky rozvinutých krajín ešte nedosiahli spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne. Parlament zároveň vyzval členské štáty, aby do roku 2020 postupne ukončili všetky priame a nepriame dotácie fosílnych palív.

Klimatickú pohotovosť dosiaľ vyhlásilo viacero krajín a miestnych samospráv z rôznych kútov sveta.
Európska komisia už v novembri 2018 predložila návrh na dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050. Európska rada ho však kvôli odporu Česka, Maďarska a Poľska dosiaľ neschválila. Na 25. konferencii zmluvných strán (COP25) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční 2. - 13. decembra v Madride, sa zúčastnia aj poslanci Európskeho parlamentu. Parlamentná delegácia sa zapojí do rokovaní od 9. decembra.