utorok 5. novembra 2019

EU: Nové energetické projekty

Európska komisia prijala štvrtý zoznam projektov spoločného záujmu (PCI) pre prepojenú európsku energetickú sieť. Ide o projekty cezhraničnej infraštruktúry, ktoré spájajú energetické systémy členských štátov Európskej únie (EÚ). Sú určené na pomoc EÚ pri dosahovaní jej energetickej politiky a cieľov v oblasti klímy: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre všetkých občanov a dlhodobá dekarbonizácia hospodárstva v súlade s Parížskou dohodou. 

PCI sú teda projekty, ktoré majú významný vplyv na trhy s energiou a integráciu trhu najmenej v dvoch krajinách EÚ, podporujú hospodársku súťaž na trhoch s energiou a posilňujú energetickú bezpečnosť EÚ diverzifikáciou zdrojov, nakoniec prispievajú k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky integráciou obnoviteľných zdrojov. Podľa nariadenia o transeurópskych sieťových a energetických sieťach (TEN-E) prijatého v roku 2013 komisia identifikuje najdôležitejšie PCI v celej EÚ, aby tieto projekty mohli ťažiť zo zjednodušeného povolenia a práva požiadať o financovanie EÚ z prepojovacieho Nástroj pre Európu. Elektrická energia a inteligentné rozvodné siete predstavujú vyše 70 % projektov, čo odráža rastúcu úlohu obnoviteľnej elektrickej energie v energetickom systéme a potrebu posilnenia sietí umožňujúcich integráciu obnoviteľných zdrojov energie a cezhraničnejší obchod.

Projekty uvedené na štvrtom zozname PCI boli vyhodnotené a vybrané v priebehu posledných 18 mesiacov otvoreným, transparentným a inkluzívnym procesom v súlade s ustanoveniami nariadenia o TEN-E. Do tohto procesu boli zapojené zúčastnené strany vrátane organizácií na ochranu spotrebiteľa a životného prostredia. Tieto skupiny sa dynamicky zúčastňovali na schôdzach regionálnych skupín. Delegovaný akt obsahujúci štvrtý zoznam PCI sa predloží Európskemu parlamentu a Rade na dvojmesačné obdobie bez námietok, ktoré možno raz predĺžiť.