utorok 5. novembra 2019

Novinka: Aplikácia na preukazovanie bezúhonnosti

Pedagogický a odborný zamestnanec musí preukázať svoju bezúhonnosť odpisom registra trestov.  Žiadosť o vydanie odpisu registra trestov nepodáva sám, ale podáva ju okresný úrad v sídle kraja Registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Na vyžiadanie odpisu sú potrebné osobné údaje konkrétneho žiadateľa, ktoré by sa od decembra mali poskytovať cez aplikáciu. 

Poverený zamestnanec okresného úradu v sídle kraja po doručení odpisu registra trestov posúdi, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa podmienku bezúhonnosti na účely zákona č. 138/2019 Z. z. a túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi. Zamestnávateľ však dostane iba informáciu o tom, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa, resp. nespĺňa predpoklad bezúhonnosti.
Ministerstvo školstva pripravuje technické riešenia, aby preukazovanie bezúhonnosti v čo najmenšej miere zaťažovalo učiteľov a procesy prebehli automatizovane cez informačný systém. V týchto dňoch sa finalizuje celé technické riešenie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR a Generálnou prokuratúrou SR. V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov bude od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle crinfo.iedu.sk, vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov. Osobné údaje budú môcť poskytnúť pedagogickí alebo odborní zamestnanci až po zaregistrovaní na crinfo.iedu.sk, a to jedinečným a nezameniteľným spôsobom.

V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019, v opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných.