piatok 15. novembra 2019

EU: Nové označovanie pneumatík

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu o označovaní európskych pneumatík. Nové pravidlá zlepšujú a posilňujú označovanie pneumatík v Európskej únii (EÚ) a umožňujú  európskym spotrebiteľom robiť lepšie rozhodnutia a prinášať úspory energie, ktoré sú rovnocenné s každoročným odstraňovaním 4 miliónov automobilov z ciest v EÚ.

Medzi rokmi 2014 a 2017 sa spotreba energie v cestnej doprave zvýšila o 5,6%, čím sa zvýšili emisie skleníkových plynov z odvetvia dopravy. Pretože valivý odpor pneumatík predstavuje 20 až 30% spotreby paliva vozidla, je nevyhnutné tento odpor znížiť, aby sa zvýšila palivová účinnosť a znížili emisie. Európska komisia navrhla nové nariadenie o označovaní pneumatík 17. mája 2018 ako súčasť balíka čistej mobility. Vďaka novým pravidlám sa štítky pneumatík stanú viditeľnejšími, budúcnejšími a presnejšími. Zlepšujú presadzovanie a dohľad nad trhom a aktualizujú stupnice štítkov s cieľom optimalizovať informácie na štítkoch. Nový modernejší dizajn bude v súlade s dizajnom známeho energetického štítku EÚ pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnej veľkosti a piktogramov, ktoré sú spotrebiteľom dobre známe.

Po dosiahnutej politickej dohode bude musieť znenie smernice formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Po schválení oboma spoluzákonodarcami v nasledujúcich mesiacoch bude aktualizované nariadenie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení. Nové nariadenie sa začne uplatňovať 1. mája 2021.