utorok 12. novembra 2019

LIFE: Nový projekt pre lepší vzduch na Slovensku

Čistý vzduch je pre zdravý život nevyhnutný. Hoci sa za posledné desaťročia kvalita ovzdušia v Európskej únii (EÚ) zlepšila, znečistené ovzdušie naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe. Nový schválený projekt LIFE má prispieť k lepšej kvalite ovzdušia na Slovensku.

Výkonná agentúra EASME, ktorá riadi programy EÚ pre malé a stredné podniky, výskum, životné prostredie, energetiku a odvetvie rybolovu schválila integrovaný projekt LIFE Enhancing the implementation of the Air Quality Management Plans in Slovakia by strengthening caúacities and competencies of regional and local authorities and promoting air quality measures (zefektívnenie vykonávania plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia). Do projektu je okrem MŽP SR zapojených 6 krajov – prešovský, košický, žilinský, banskobystrický, trnavský a trenčiansky, ako aj organizácie SHMÚ, SAŽP, PEDAL consulting s.r.o. a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Štvorfázový projekt potrvá osem rokov (2020-2027) s rozpočtom 15 miliónov eur, pričom 9 miliónov bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.

Projekt podporí aktivity, ktoré bude vykonávať každý subjekt v konzorciu s cieľom zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Vďaka projektu vznikne viacero nových pracovných pozícií – manažérov na riadenie kvality ovzdušia (air quality managers), ktorí budú pomáhať samosprávnym orgánom (VÚC, mestám a obciam) pri návrhoch a implementácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Zároveň budú financované napríklad vzdelávacie aktivity, budovanie environmentálneho povedomia alebo šírenie informácií o nástrojoch a prostriedkoch na zlepšenie kvality ovzdušia.