pondelok 2. decembra 2019

Aktuálne: Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia

Témou Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú, či dokážu pomôcť. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. 

Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Testovanie na Slovensku ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc či testovacie centrum HIV Checkpoint v Bratislave. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára. „Odborní pracovníci poskytujú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR bezplatné osobné, telefonické, emailové poradenstvo a anonymný bezplatný odber. Navyše, telefonické a emailové konzultácie ponúkajú pre záujemcov všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, nielen tie, pri ktorých sú zriadené špecializované poradne. V roku 2018 sme poskytli 678 osobných konzultácií a viac ako 800 vyšetrení anti-HIV protilátok“, uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných RÚVZ v SR: 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Žiar nad Hronom
Žilinský kraj: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina
Trnavský kraj: Trnava, Galanta, Dunajská Streda
Prešovský kraj: Bardejov, Poprad, Prešov, Svidník
Košický kraj: Košice, Trebišov
Nitriansky kraj: Nitra

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia. „Slovenská republika patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie, avšak v poslednom období pozorujeme nárast počtu nových prípadov, najmä v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Zvyšujúce sa číslo nových prípadov môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa na základe osvety rozhodnú pre vyšetrenie anti-HIV protilátok. V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie, značný podiel na diagnostikovaných prípadoch mali cudzinci“, povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 10. 2019, bolo u občanov SR aj cudzincov zaznamenaných 1.160 prípadov infekcie vírusom HIV. U 123 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Bolo zaznamenaných 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS).