pondelok 2. decembra 2019

EU: Viac žien v oblasti IKT

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) uskutočnil rozhovory so spoločnosťami v oblasti info-komunikačných technológií (IKT) v členských krajinách EÚ-28 a preskúmal iniciatívy zamerané na získanie a udržanie väčšieho počtu žien v tejto oblasti. 

Ženy čelia mnohým prekážkam v sektore IKT. Aj keď majú tendenciu byť kvalifikovanejší ako muži, zastávajú menej vedúcich pozícií. Ženy sú tiež brzdené domácimi povinnosťami a povinnosťami starostlivosti o rodinu, ktoré jedia do času potrebného na zlepšenie technických zručností. Rodové stereotypy ďalej slúžia na zmrazenie žien a dievčat z tejto dôležitej a rastúcej oblasti. V súčasnosti tvoria ženy iba 17 % odborníkov v oblasti IKT v EÚ. Medzi najúčinnejšie metódy na zapojenie žien do IKT patrí podľa výskumu kombinácia opatrení na zosúladenie pracovného a súkromného života, kampaní na zvýšenie povedomia a programov zameraných konkrétne na ženy a dievčatá. 

Pracovné miesta v oblasti IKT však poskytujú priaznivé pracovné podmienky pre ženy aj mužov, napríklad flexibilný pracovný čas a vysoké platy. Okrem toho, keďže prognózy ukazujú, že EÚ bude do roku 2020 čeliť nedostatku približne 700.000 odborníkov v oblasti IKT, je nevyhnutné, aby toto odvetvie prijalo opatrenia na zvýšenie počtu žien. To by uvoľnilo potenciál žien a zvýšilo konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ.