streda 26. februára 2020

EU: Európska dátová stratégia a rozvoj umelej inteligencie

Európska komisia sa v nasledujúcich piatich rokoch zameria na tri základné ciele: technológie v službách človeka, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť. Bude tiež pokračovať v znižovaní rozdielov medzi digitálnymi zručnosťami Európanov a preskúma možnosti, ako zvýšiť kontrolu občanov nad získaním prístupu k ich strojovo generovaným osobným údajom. 

Cieľom európskej dátovej stratégie je zabezpečiť, aby sa Európska únia (EÚ) stala vzorom a lídrom spoločnosti, ktorú posilňujú údaje. Vznikne európsky dátový priestor, jednotný trh s údajmi, pričom bude možné uvoľniť nevyužité údaje, ktoré sa dostanú do voľného obehu v EÚ vo všetkých sektoroch. Európska komisia najprv navrhne vytvoriť správny regulačný rámec týkajúci sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia medzi podnikmi, podnikmi a verejnou správou a v rámci správnych orgánov. Vytvoria sa stimuly na zdieľanie údajov, zavedenie jednoznačných pravidiel prístupu k týmto údajom a ich využívanie v súlade s európskym právom: ochranou osobných údajov, ochranou spotrebiteľa a predpismi regulujúcimi hospodársku súťaž. Znamená to zároveň dať k širšej dispozícii údaje verejného sektora, a to sprístupnením súborov údajov v celej EÚ a povolením ich opätovného použitia na účely inovácií. Druhým cieľom Európskej komisie je podporiť rozvoj technologických systémov a novej generácie infraštruktúry na využitie príležitosti dátového hospodárstva. Prispeje investíciami do európskych projektov v oblasti európskych dátových priestorov a cloudových infraštruktúr. Napokon naštartuje špecifické činnosti s cieľom vybudovať európske dátové priestory, napríklad v oblasti priemyselnej výroby, zelenej dohody, mobility a zdravia. 

Európska komisia plánuje vytvoriť rámec pre dôveryhodnú umelú inteligenciu založenú na excelentnosti a dôvere v tzv. bielej knihe. Jasné pravidlá majú regulovať vysokorizikové systémy umelej inteligencie bez toho, aby sa neprimerane zaťažovali tie menej rizikové. Naďalej platia pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré riešia nekalé obchodné praktiky a chránia osobné údaje.