utorok 21. apríla 2020

EU: Proti pandémii COVID-19

Nové nariadenia schválené europoslancami, ktoré ako súčasť Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) predložila Európska komisia,  sú zamerané na maximálnu flexibilitu pri využívaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ, zaistenie pokračovania potravinovej a materiálnej pomoci aj počas pandémie a zmiernenie dopadov krízy na sektor rybolovu a akvakultúry.
 
Presun prostriedkov EÚ je povolený medzi trojicou hlavných fondov politiky súdržnosti: Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom. Mimoriadna flexibilita by sa mala vzťahovať aj na presun financií medzi rôznymi kategóriami regiónov a konkrétnymi prioritnými oblasťami. Operačné programy politiky súdržnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 bude možné počas nasledujúceho účtovného roka, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, plne financovať z prostriedkov Európskej únie. Nová právna úprava zároveň zjednodušuje postup schvaľovania programov s cieľom urýchliť ich implementáciu. Uľahčuje aj používanie finančných nástrojov a zjednodušuje audity.

Poľnohospodári získajú prístup k pôžičkám a garanciám na podporu prevádzkového kapitálu do výšky 200.000 eur za zvýhodnených podmienok. Nová právna úprava zároveň uvoľní nevyužité prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na opatrenia proti ochoreniu COVID-19.
 
Nariadenie, ktoré by malo zaistiť fungovanie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) aj v čase šíriaceho sa koronavírusu a súvisiacej krízy umožní využitie prostriedkov fondu FEAD na nákup ochranných pomôcok. Dočasne tiež zvýši spolufinancovania programu zo strany EÚ na 100% a zjednoduší kontrolné procesy a audity počas trvania pandémie. 

Súčasťou opatrení je podpora rybárov, ktorí boli nútení dočasne prerušiť svoju činnosť, finančná pomoc akvakultúrnym chovateľom pri pozastavení alebo znížení produkcie, podpora organizácií výrobcov prostredníctvom dočasného uskladnenia ich produktov, ako aj flexibilnejšie presúvanie prostriedkov z národných operačných programov. Podpora sa týka aj nových rybárov - vrátane rybárov loviacich bez lode z brehu, upraví ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov a prinesie rozpočtovú flexibilitu na pomoc krajinám, ktoré už vyčerpali im pridelené prostriedky.

Parlamentom schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Platnosť nadobudnú dňom zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.