pondelok 20. apríla 2020

EU: Aplikácie na sledovanie kontaktov

Členské štáty EÚ s podporou Európskej komisie v reakcii na pandémiu koronavírusu vypracovali súbor nástrojov na používanie mobilných aplikácií určených na sledovanie kontaktov a varovanie. Ide o súčasť spoločnej koordinovanej koncepcie, ktorá má pomôcť pri postupnom uvoľňovaní opatrení na obmedzenie pohybu.

Členské štáty s podporou komisie od vypuknutia pandémie koronavírusu posudzujú digitálne riešenia súčasnej krízy z hľadiska efektívnosti aj bezpečnosti, súkromia a ochrany údajov. Aplikácie na sledovanie kontaktov – ak sú plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre koordinované – môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia, najmä keď dozreje čas na postupné uvoľňovanie opatrení na obmedzenie sociálnych kontaktov. Môžu doplniť existujúce manuálne sledovanie kontaktov a pomôcť prerušiť reťazec prenosu vírusu. K súboru nástrojov sú pripojené usmernenia k ochrane údajov pre takéto mobilné aplikácie.

Základné požiadavky na aplikácie:
  • Mali by byť plne v súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia, ako sa uvádzajú v usmerneniach, ktoré boli predložené po konzultácii s Európskym výborom pre ochranu údajov.
  • Mali by sa zavádzať v úzkej koordinácii s orgánmi verejného zdravotníctva, ktoré by ich mali schvaľovať,
  • mali by sa inštalovať dobrovoľne a odstrániť, akonáhle prestanú byť potrebné.
  • Mali by sa snažiť využívať najnovšie technologické riešenia poskytujúce čo najspoľahlivejšiu ochranu súkromia. Pravdepodobne sa budú opierať o technológiu Bluetooth na určovanie blízkosti a nebudú umožňovať lokalizáciu osôb.
  • Mali by byť založené na anonymizovaných údajoch: používateľov, ktorí boli počas určitého obdobia v blízkosti infikovanej osoby, môžu varovať, aby sa dali otestovať, alebo sa izolovali bez toho, aby odhalili identitu infikovaných.
  • Mali by byť interoperabilné v celej EÚ, aby boli občania chránení aj pri prekračovaní hraníc.
  • Mali by vychádzať z uznávaných epidemiologických usmernení a odrážať najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a prístupnosti.
  • Mali by byť bezpečné a efektívne. 
Hoci takéto aplikácie umožňujú jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie sledovanie než tradičné metódy založené na rozhovoroch s infikovanými pacientmi, bude sa pokračovať aj v manuálnom sledovaní občanov, ktorí by mohli byť zraniteľnejší voči infekcii, ale je menej pravdepodobné, že by mali smartfón, akými sú napríklad seniori alebo osoby so zdravotným postihnutím. V budúcich verziách súboru nástrojov sa môže vypracovať spoločný prístup k iným funkciám, najmä k spracúvaným informáciám a sledovaniu príznakov.

Orgány verejného zdravotníctva posúdia efektívnosť aplikácií na národnej aj cezhraničnej úrovni do 30. apríla 2020. Členské štáty by mali o svojich opatreniach informovať do 31. mája 2020 a mali by ich sprístupniť ostatným členským štátom a Európskej komisii na partnerské preskúmanie. Komisia posúdi dosiahnutý pokrok a od júna 2020 bude počas trvania krízy pravidelne uverejňovať správy, odporúčať opatrenia, alebo informovať o postupnom ukončovaní opatrení, ktoré sa už nebudú považovať za potrebné.