štvrtok 7. mája 2020

EU: Globálna reakcia na koronavírus

Európska komisia už zaregistrovala 7,4 miliardy eur (8 miliárd amerických dolárov) v prísľuboch od darcov z celého sveta počas darcovskej konferencie v rámci globálnej reakcie na koronavírus. Cieľom je vyzbierať významné finančné prostriedky na zabezpečenie spoločného vývoja a všeobecného zavedenia diagnostiky, liečby a vakcín v súvislosti s koronavírusom.

Ide o sľubný začiatok procesu mobilizácie ďalších zdrojov. Pôvodný cieľ 7,5 miliardy eur totiž nebude stačiť na zabezpečenie distribúcie zdravotníckych technológií na boj s koronavírusom na celom svete. Na podporu snáh o dosiahnutie cieľov globálnej reakcie na koronavírus Európska komisia vyčleňuje 1 miliardu eur vo forme grantov a 400 miliónov eur vo forme záruk prostredníctvom prehodnotenia priorít programu Horizont 2020 (1 miliarda eur), RescEU (80 miliónov eur), nástroja núdzovej podpory (150 miliónov eur) a vonkajších nástrojov (170 miliónov eur). Koalícia pre inovácie epidemickej pripravenosti CEPI dostane 100 miliónov eur a Svetová zdravotnícka organizácia 158 miliónov eur. Výzvy EÚ na predkladanie návrhov a nadväzujúcich projektov v rámci programu Horizont 2020 sa zosúladia s cieľmi troch partnerstiev a budú podliehať otvorenému prístupu k údajom. Financovanie v rámci systému RescEU bude určené na obstarávanie, vytváranie zásob a distribúciu vakcín, liečebných prípravkov a diagnostických prostriedkov.

Darcovia už boli vyzvaní, aby naďalej poskytovali príspevky na globálnu reakciu na koronavírus. Môžu si zvoliť, ktorú prioritu chcú podporiť – testovanie, liečbu alebo prevenciu. Môžu podporiť aj horizontálne činnosti v rámci globálnej reakcie na koronavírus, ktorých cieľom je pomôcť systémom zdravotnej starostlivosti na celom svete čeliť pandémii. Komisia čoskoro oznámi, ako sa vybrané prostriedky rozdelia a koľko sa vyčlení na vakcíny, liečebné prípravky, diagnostické prostriedky a na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s COVID-19.