streda 6. mája 2020

EU: Pokles emisií

Podľa správy Európskej komisie  (EK) emisie skleníkových plynov od  prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), klesli v roku 2019 o 8,7 percenta v porovnaní s úrovňami v roku 2018.

Prechod z uhlia a lignitu na obnoviteľné energie a plyn je zodpovedný za zníženie emisií v sektore energetiky o 15 %, zatiaľčo emisie vyprodukované priemyslom klesli o 2 %. Na druhej strane odvetvie letectva v roku 2019 spôsobilo zvýšenie skleníkových emisií o 1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V rámci EU ETS sa od všetkých prevádzkovateľov vyžadovalo, aby do 31. marca 2020 nahlásili svoje overené emisie za rok 2019 a aby do 30. apríla 2020 odovzdali dostatočné množstvo povoleniek na pokrytie týchto emisií. Údaje vzťahujúce sa na obdobie pred zdravotnou krízou spojenou s COVID-19 sú verejne dostupné na webovej stránke Európskej únie týkajúcej sa transakcií s emisiami.

Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami je dôležitým nástrojom na obmedzenie emisií a stimulovanie ich ďalšieho znižovania prostredníctvom stanovovania ceny za uhlík. Týka sa priemyselných odvetví, ktoré produkujú približne 45 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Obmedzuje emisie z viac než 11.000 elektrární, priemyselných závodov a leteckých spoločností.