piatok 5. júna 2020

e-Schránka: Ďalšia vlna aktivácie

Od 1. júna 2020 štát spustil druhú vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Z celkového počtu približne 78.880 právnických osôb má tak elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie približne 60 tisíc organizácií. 

V prvej vlne, k 1. júnu, boli aktivované elektronické schránky pre nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom. Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. 

Správne zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie je možné za predpokladu, ak sa v danom registri nachádzajú údaje o organizácií a štatutárovi: názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť nahlásiť svoje údaje do 30.6.2019. Je dôležité, aby si  štatutári, ktorí tak doteraz neurobili, skontrolovali svoje údaje v príslušnom zdrojovom registri  a požiadali o ich doplnenie. Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich. Zákon o registri mimovládnych a neziskových organizácii neumožňuje takýmto organizáciám vstupovať do finančných vzťahov zo štátom, ak nepreukážu svojho štatutára.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, môže  udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorej určí rozsah tohto oprávnenia.