streda 10. júna 2020

EU: Kvalita vôd

Podľa výročného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie je kvalita vôd na kúpanie v Európe naďalej vysoká, takmer 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2019 v celej Európe spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody. Z dôvodov pandémie koronavírusu a reštriktívnych opatrení zavedených v celej Európe sa však odporúča vyhľadať aktualizované informácie o bezpečnostných opatreniach v lokalitách určených na kúpanie, ktoré vydávajú miestne a vnútroštátne orgány a prevádzkovatelia pláží. 

Podľa správy splnilo minimálne požiadavky na kvalitu takmer všetkých 22.295 lokalít na kúpanie (21.981 z nich sa nachádzalo v 28 členských štátoch EÚ vrátane Spojeného kráľovstva), ktoré boli sledované minulý rok v celej Európe. Monitorovanie kvality lokalít na kúpanie prebehlo aj v Albánsku a vo Švajčiarsku a ich údaje boli zahrnuté do posúdenia. Na konkrétnych výsledkoch monitorovania vidno len mierny pokles počtu lokalít v EÚ, ktoré spĺňajú najvyššie normy pre „výbornú“ vodu a minimálne „dostatočné“ požiadavky stanovené v smernici EÚ o vode určenej na kúpanie. 85 % lokalít v celej Európe získalo hodnotenie „výborné“. Minimálne „dostatočné“ požiadavky dosiahlo 95 % lokalít. Zo správy takisto vyplýva, že kvalita pobrežných lokalít na kúpanie je lepšia ako kvalita kúpalísk vo vnútrozemí. Len 1,3 % zo všetkých lokalít sledovaných v minulom roku získalo hodnotenie „nevyhovujúce“. Tento údaj výrazne nekolíše od roku 2013, kedy predstavoval 2 %, čo je dôkazom dlhodobého zlepšenia kvality vody na kúpanie.

Kvalita vody na kúpanie v Európe sa za posledných 40 rokov od zavedenia smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie významne zlepšila. Zaviedlo sa ňou účinné monitorovanie a riadenie kvality vody, čo v kombinácii s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia, ako je napríklad smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (1991), viedlo k tomu, že sa do vody určenej na kúpanie dostáva výrazne menej neupravených alebo len čiastočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu čoraz viac lokalít nielen spĺňa minimálne normy kvality, ale zlepšilo kvalitu vody na najvyššiu úroveň. EEA spolu s tohtoročnou správou uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktualizované správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o uplatňovaní smernice. Komisia chce v najbližších týždňoch začať hodnotenie smernice s cieľom analyzovať, čo sa osvedčilo a čo nie. Na základe tejto analýzy sa rozhodne, či treba prijať ďalšie iniciatívy na zlepšenie fungovania smernice.

Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality na kúpanie podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Hodnotenie kvality vody na kúpanie podľa smernice o vode určenej na kúpanie sa zakladá na dvoch mikrobiologických parametroch: na obsahu črevných baktérií enterokok a Escherichia coli.