piatok 12. júna 2020

On-line: Individuálny účet poistenca štátu

Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke socpoist.sk v časti Prihlásenie do e-Služieb zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu – Individuálny účet poistenca štátu. Prostredníctvom tejto služby si fyzické osoby, za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí štát, môžu nájsť všetky informácie o dôchodkovom poistení. Sociálna poisťovňa im tak už nebude zasielať „papierové“ oznámenia o vzniku, zmene či zániku ich dôchodkového poistenia.

Poistencom štátu je, a teda táto služba sa týka nasledujúcich kategórii poistencov: 
- fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, 
- fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, 
- fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, 
- fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu  - fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne, 
- vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok (platí od 1. apríla 2020). 
Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské. Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám – poistencom štátu – v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok. 

Ak už v minulosti Sociálna poisťovňa pridelila poistencovi štátu prístup k elektronickej službe Individuálny účet poistenca, tento prístup mu umožňuje vstup aj k novej elektronickej službe Individuálny účet poistenca štátu. V opačnom prípade sa môže obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, ktorá mu pre predložení dokladu totožnosti a podpísaní dohody umožní bezplatne získať prístup k svojmu „Individuálnemu účtu poistenca štátu“.