pondelok 8. júna 2020

EU: Spravodlivá minimálna mzda

Európska komisia otvorila druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii. Nadväzuje tak na prvé kolo konzultácií, ktoré prebiehalo od 14. januára do 25. februára 2020 a v ktorom komisia dostala odpovede od 23 sociálnych partnerov pôsobiacich na úrovni EÚ. Na základe doručených odpovedí dospela k záveru, že sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni únie. 

Cieľom Európskej komisie nie je stanoviť jednotnú európsku minimálnu mzdu ani harmonizovať systémy jej stanovovania. Akékoľvek možné opatrenie by sa uplatňovalo rozdielne v závislosti od systémov a tradícií stanovovania minimálnej mzdy členského štátu pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí a zmluvnej slobody sociálnych partnerov. V druhej fáze konzultácií sa predostierajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby mali minimálne mzdy primeranú úroveň a chránili všetkých pracovníkov. Rozhodujúcu úlohu zohráva kolektívne vyjednávanie, ako to zdôraznili odpovede sociálnych partnerov v prvom kole. 

Táto iniciatíva EÚ by preto mala zabezpečiť, aby:
  • dobre fungovalo kolektívne vyjednávanie v oblasti stanovovania miezd,
  • vnútroštátne rámce umožňovali stanoviť a pravidelne aktualizovať zákonné minimálne mzdy podľa jasných a stabilných kritérií,
  • sociálni partneri boli fakticky zapojení do stanovovania zákonnej minimálnej mzdy v záujme jej primeranosti,
  • sa odchýlky a výnimky v minimálnych mzdách odstránili alebo obmedzili,
  • sa vnútroštátne minimálne mzdové rámce účinne dodržiavali a uplatňovali sa monitorovacie mechanizmy.
Odpovede na otázky v rámci konzultácie od sociálnych partnerov komisia uvíta do 4. septembra 2020. Komisia zvažuje legislatívne aj nelegislatívne nástroje, konkrétne smernicu v oblasti pracovných podmienok či odporúčanie Rady. Ďalším krokom po tejto druhej fáze konzultácií sú buď rokovania medzi sociálnymi partnermi s cieľom uzavrieť dohodu podľa článku 155 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), alebo predloženie návrhu Európskou komisiou.